תקנון מכירה אישית - הגש הצעה שקם אלקטריק

 

   מכירה אישית - הגש הצעה

 מכירה אישית הינה סוג של מכרז במסגרתו מוזמן המשתתף להציע הצעות לרכישת מוצר בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה.

מכירה אישית הינה מכירה לזמן מוגבל של כמות יחידות מוגבלת מהמוצר המוצע למכירה, במחיר שלא יפחת מהמחיר המינימאלי (להלן: "המחיר המינימאלי") שנקבע על ידי החברה ביחס לכל מוצר המוצע למכירה. המחיר המינימאלי הינו מחיר פנימי וחסוי, בידיעת החברה בלבד ואינו מפורסם ו/או מוצג באתר.

בדף המוצר באתר של כל מוצר המוצע למכירה יופיע מחיר פתיחה (להלן: "מחיר הפתיחה") אשר סכום ההצעות של כל משתתף לא יפחת ממנו. למען הסר ספק יובהר כי מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימאלי.

מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שתנקוב במחיר הפתיחה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה טענה לטעות ו/או הטעיה כנגד מחיר הפתיחה.

כל משתתף יהיה רשאי להציע חמש הצעות לרכישת המוצר. בכל הצעה יפרט המשתתף את הסכום אותו הוא מבקש לשלם עבור המוצר, בכפוף לכך שהסכום המוצע לא יפחת ממחיר הפתיחה וכן מהסכום שניתן על ידו בהצעה הקודמת וכן את תנאי התשלום.

הצעה של משתתף תזכה ככל שתהיה שווה או תעלה על המחיר המינימאלי. רכישת המוצר על פי הצעה שזכתה תתבצע בסכום ההצעה ועל פי תנאי התשלום שהוצעו על ידי המשתתף.

לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים במבצע ״הגש הצעה״ באתר. בכלל זה, לא ניתן לממש שוברים (קופונים) מכל סוג, המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי, לרבות מבלי לגרוע, "שוברי מתנה" (גיפט קארד) או cashback (ביחד: ״הקופונים״), בגין המוצרים המשתתפים במבצע ״הגש הצעה״ ולא ניתן לרכוש באמצעות הקופונים את המוצרים כאמור.

מציע שהצעתו זכתה לא יוכל לחזור בו מההצעה ויהיה רשאי לבטל את הרכישה בתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.

החברה רשאית לקבוע מחיר מינימאלי לכל מוצר ו/או לכל משתמש ו/או לכל מכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לקבוע כי המחיר המינימאלי יושפע מזהות המשתמש ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל משתמש לרכוש את המוצר, לרבות מחירי מינימאלי שונה לכל משתתף וכן לקבוע ביחס למכירות מסוימות או משתתפים מסוימים כי מספר ההצעות העומד לזכותם יעלה על חמש הצעות ואף זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

על המשתתף במכירה האישית לבדוק את מחירי השוק של המוצר המשתתף ומומלץ לבצע בדיקות השוואתיות לפני הגשת כל הצעה. מובהר בזאת, כי בהתאם, לא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה טענה לטעות ו/או הטעיה, בקשר למכירה האישית. יובהר פעם נוספת, כי מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימאלי.
השתתפות במכירה אישית  טעונה רישום לאתר אשר מחייב אישור התקנון